Dorcadion balchashense balchashense (Suvorov, 1911)
typical habitat
typical habitat
typical habitat
[Photo © Petr Jelínek]

A typical habitat of Dorcadion balchashense balchashense in semi-desert ca 60 km N of Balkhash (Балқаш) city (Kazakhstan).